Warning: Undefined array key "path" in /data/2/2/222389b9-3aa7-40ae-8122-bddde1d72647/hevhetia.com/web/wp-content/plugins/jetpack-boost/app/lib/minify/Concatenate_CSS.php on line 74

Podmienky súťaže Debut 2021

VEREJNÁ SÚŤAŽ „Debut 2021“

v zmysle ust. § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „súťaž“) 

 1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno: Hevhetia, s.r.o.

Sídlo: Hroncova 2, 04001 Košice

IČO: 362 073 31

DIČ: 202 006 16 48

IČ DPH: SK 202 006 16 48

V zastúpení: Ing. Ján Sudzina

(ďalej len „Vyhlasovateľ“).

 1. Kontaktná osoba: Ing. Ján Sudzina, hevhetia@hevhetia.sk, +421 911 108 061
 1. Požiadavky na registráciu a účasť v súťaži:
  1. Predmetom súťaže je vytvorenie diela – vydanie albumu pod značkou Hevhetia a vydanie albumu pod značkou Hev-Het tune.
  2. Súťaž prebieha od 20. 10. 2021 do 31. 3. 2022 (ďalej len „doba konania súťaže“).
  3. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, ale aj skupina bez obmedzenia počtu členov, ktorí spĺňajú podmienky pre účasť v súťaži uvedené v tomto vyhlásení súťaže (ako aj v ich zmenách a doplnkoch) a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (všetko spolu ďalej len „Podmienky“) a ktorí v dobe konania súťaže vyplnia registračný formulár umiestnený na internetovej stránke www.hevhetia.com (ďalej len „stránky súťaže“).
  4. K registračnému formuláru je potrebné pripojiť minimálne jednu a maximálne tri demonahrávky skladieb vo formáte *.mp3, ktorými sa chce interpret,
   skupina prezentovať (ďalej len „súťažné nahrávky“). Každá súťažná nahrávka musí byť výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti členov súťažiaceho ako výkonných umelcov.
  5. Súťažiaci sa zároveň zaväzuje, že počas doby konania súťaže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vyhlasovateľa neudelí tretím osobám súhlas na akékoľvek zverejnenie, vydanie alebo použitie a šírenie súťažných nahrávok, alebo že súťažné nahrávky alebo ich časť nepoužije na vytvorenie iných diel.
  6. Vek každého člena súťažiaceho musí byť ku dňu jeho registrácie do súťaže najmenej 15 (pätnásť) rokov. V prípade, ak člen súťažiaceho nemá ku dňu jeho registrácie do súťaže plnú spôsobilosť na právne úkony (t. j. nedosiahol vek 18 (osemnásť) rokov alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je z iného dôvodu obmedzená), pre účasť súťažiaceho v súťaži je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu každého takéhoto člena s účasťou takéhoto člena v súťaži. Súhlas zákonného zástupcu musí byť vytlačený, vlastnoručne podpísaný zákonným zástupcom člena súťažiaceho a musí byť zaslaný poštou na nasledovnú adresu: Hevhetia, s.r.o., Hroncova 2, Košice 040 01 najneskôr do 31. marca 2022. Rozhodujúcim dátumom pre posúdenie včasnosti doručenia súhlasu zákonného zástupcu je dátum podania na pošte. Zásielku je nutné označiť heslom „DEBUT 2021“. Vyhlasovateľ nehradí akékoľvek náklady spojené s odoslaním súhlasu zákonného zástupcu do súťaže.
  7. Maximálny vek súťažiaceho je 30 rokov (vrátane). Za rozhodujúci dátum pri určení veku sa rozumie dátum ukončenia možnosti zasielania súťažných nahrávok (31. marec 2022). V prípade zoskupenia interpretov sa vek vypočíta priemerom vekov jednotlivých členov zoskupenia.
  8. Do súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorí registračné formuláre a/alebo súťažné nahrávky zaslali do súťaže mimo doby registrácie, ktorí do súťaže zaslali registračné formuláre neobsahujúce všetky požadované údaje, resp. obsahujúce nepravdivé či neúplne údaje, ktorí do súťaže zaslali súťažné nahrávky nespĺňajúce požadovaný formát alebo rozsah, alebo ktorí do súťaže zaslali registračné formuláre a/alebo súťažné nahrávky inak nespĺňajúce Podmienky súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia všetkých registračných formulárov a súťažných podkladov zaslaných do súťaže.
  9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady nezverejniť či následne vyradiť (zablokovať) zo stránok súťaže súťažné nahrávky, ktoré odporujú dobrým mravom, všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo ktoré môžu poškodiť dobrú povesť Vyhlasovateľa a/alebo jeho výrobkov a služieb alebo sú iným spôsobom v rozpore s týmito Pravidlami. Ide najmä o prejavy obsahujúce prvky pornografie, rasizmu, násilia, prvky ohrozujúce mravnosť, nekalosúťažné prejavy, prejavy v rozpore s právami duševného vlastníctva, prejavy propagujúce či inak znázorňujúce rôzne psychotropné a omamné látky.
 1. Kritéria vyhodnotenia ponúk
  1. Vyhodnotenie ponúk uskutoční odborná porota. Odborná porota pozostáva z 5 (piatich) členov, ktorými môžu byť osobnosti kultúrnej scény, prípadne iné osoby podľa voľby Vyhlasovateľa. Členov odbornej poroty určuje Vyhlasovateľ, ktorý ich mená priebežne uverejní na stránkach súťaže.
  2. V období od 1. apríla 2022 do 30. apríla 2022 vrátane vykoná odborná porota vyhodnotenie súťaže, pričom jeden súťažiaci bude vyhlásený za „Debutanta Hevhetia“ a jeden súťažiaci bude vyhlásený za “Debutanta Hev-Het tune“ a získa 1. (prvú) cenu odbornej poroty.
  3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na neudelenie 1. ceny odbornej poroty.
  4. Na udelenie ceny nie je právny nárok.
  5. Súťažiaci budú po vyhodnotení súťaže telefonicky a/alebo e-mailom kontaktovaní Vyhlasovateľom bez zbytočného odkladu po ukončení hlasovania odbornej poroty a na osobnej schôdzke a/alebo iným vhodným spôsobom s nimi budú dohodnuté podmienky ďalšej spolupráce a podmienky uzavretia zmlúv podľa ods. 5 písm. a) týchto Podmienok. Ak napriek opakovaným pokusom (minimálne 3 pokusy) nebude možné súťažiaceho úspešne skontaktovať, odborná porota za tohto súťažiaceho vyberie náhradníka na základe svojho výberu z ostatných súťažiacich. Hlasovanie odbornej poroty je neverejné a konečné.
  6. Súťažiaci a jeho členovia sú povinní akceptovať harmonogramy schôdzok s Vyhlasovateľom a/alebo osobami ním poverenými. Termín schôdzky bude súťažiacemu oznámený najmenej 3 (tri) dni vopred telefonicky na telefónne číslo uvedené v registračnom formulári a/alebo prostredníctvom emailovej komunikácie na adresu uvedenú v registračnom formulári. V prípade, že sa súťažiaci nebude môcť schôdzky zúčastniť a túto skutočnosť oznámi Vyhlasovateľovi v dostatočnom predstihu. Ak to bude dobre možné, odborná porota v tomto prípade vyberie náhradníka na základe svojho výberu z ostatných súťažiacich.
  7. Akékoľvek náklady spojené s účasťou súťažiaceho na schôdzke (napr. cestovné náklady, náklady na stravu atď.) znáša v plnom rozsahu výlučne súťažiaci.
 1. Cena odbornej poroty
  1. Cenou odbornej poroty je právo na uzavretie zmluvy s Vyhlasovateľom, predmetom ktorej bude vytvorenie umeleckého výkonu a postúpenie vydavateľských práv, všetko najmä v intenciách ods. 6 a 7 týchto Podmienok.
 1. Osobné údaje a osobnostné práva
  1. Registráciou do súťaže vyjadrujú súťažiaci a jeho všetci členovia svoj plný a bezvýhradný súhlas s Podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich plne dodržiavať.
  2. Registráciou do súťaže udeľujú všetci členovia súťažiaceho (ďalej v tomto odseku Pravidiel aj „dotknuté osoby“) Vyhlasovateľovi súhlas na spracúvanie všetkých poskytnutých osobných údajov. Vyhlasovateľ je oprávnený osobné údaje dotknutých osôb spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie Vyhlasovateľa, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Vyhlasovateľ môže osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Osobné údaje je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch Vyhlasovateľa s čím dotknuté osoby registráciou do súťaže výslovne súhlasia. Osobné údaje dotknutých osôb môže Vyhlasovateľ spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu a to aj takého, ktorý je umiestnený mimo územia Slovenskej republiky. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok sa Vyhlasovateľovi udeľuje súhlas na využívanie údajov dotknutých osôb nemajúcich charakter osobného údaju. Ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje aj na všetky údaje zákonného zástupcu člena súťažiaceho (tak osobné údaje, ako aj údaje, ktoré nemajú povahu osobných údajov), ktoré boli Vyhlasovateľovi poskytnuté vyplnením a zaslaním súhlasu zákonného zástupcu podľa ods. 3 písm. f) Podmienok.
  3. Registráciou do súťaže dotknuté osoby udeľujú Vyhlasovateľovi súhlas s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený okrem iného najmä na účely realizácie  súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie Vyhlasovateľa, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezodplatne použiť názov, meno, priezvisko, adresu, vek a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho a dotknutých osôb, najmä ich bezodplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch Vyhlasovateľa, ako aj vyhotovovať záznamy podobizne súťažiaceho a jeho členov a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezodplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch Vyhlasovateľa. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich rokov po jej skončení.
 1. Autorské práva a vyhlásenia súťažiaceho a jeho členov
  1. Registráciou do súťaže udeľuje súťažiaci a všetci jeho členovia (ďalej v tomto odseku Pravidiel aj „oprávnené osoby“) Vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas na použitie súťažných nahrávok zaslaných do súťaže alebo fotografií vyhotovených v súvislosti s konaním súťaže alebo odovzdávaním cien (ďalej len fotografie, všetko spolu ďalej len „Dielo“) spôsobom podľa uváženia Vyhlasovateľa. V zmysle uvedeného je Vyhlasovateľ oprávnený najmä na:
   1. vyhotovenie rozmnoženiny Diela,
   2. verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
   3. verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
   4. spracovanie, preklad a adaptáciu Diela,
   5. zaradenie Diela do súborného diela,
   6. verejné vystavenie Diela,
   7. verejné vykonanie Diela,
   8. verejný prenos Diela.

Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradná licencia, bez obmedzenia územného alebo vecného rozsahu. Vyhlasovateľ je oprávnený v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Vyhlasovateľ je oprávnený Dielo sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Oprávnené osoby vo vzťahu k svojmu Dielu výslovne vylučujú kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť.

  1. Ak majú súťažné skladby a/alebo fotografia alebo ich časť charakter záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca alebo charakter iného prejavu chráneného v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „AZ“) alebo ak má akékoľvek vystúpenie súťažiaceho a jeho členov alebo jeho prvok alebo časť charakter umeleckého výkonu výkonného umelca alebo iného prejavu chráneného v zmysle AZ (ďalej všetko spolu len „Predmet ochrany“) registráciou do súťaže oprávnené osoby udeľujú Vyhlasovateľovi nevýhradnú licenciu na ich použitie. Vyhlasovateľ je oprávnený najmä na:
   1. verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu (Predmetu ochrany),
   2. vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu (Predmetu ochrany),
   3. vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu (Predmetu ochrany),
   4. verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu (Predmetu ochrany) alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
   5. verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu (Predmetu ochrany) alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
   6. sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu (Predmetu ochrany) verejnosti.

Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako výhradná licencia, bez územného alebo vecného obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Vyhlasovateľ je oprávnený umelecký výkon, jeho záznam a/alebo iný prejav chránený v zmysle AZ (Predmet ochrany) sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Oprávnené osoby vo vzťahu k Predmetu ochrany výslovne vylučujú kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť.

 1. Zodpovednosť a sankcie
  1. Súťažiaci a jeho členovia sú povinní uvádzať pri registrácii aj v akejkoľvek fáze súťaže pravdivé a úplné informácie.
  2. Registráciou do súťaže súťažiaci a jeho členovia výslovne potvrdzujú, že:
   1. týmto ani ich účasťou v súťaži, ani použitím súťažných skladieb a fotografií podľa Pravidiel nebudú porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu;
   2. v plnom rozsahu disponujú všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto Pravidiel udeľujú;
   3. v prípade, ak má ktorákoľvek súťažná skladba a/alebo fotografia alebo ich časť charakter záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca alebo charakter iného prejavu chráneného v zmysle AZ, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“, najmä § 12 OZ), prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávaného inou osobou, súťažiaci a jeho členovia disponujú súhlasom takejto osoby v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých súhlasov v zmysle týchto Pravidiel. Ak táto osoba nemá plnú spôsobilosť na právne úkony (t. j. nedosiahla vek 18 (osemnásť) rokov alebo jej spôsobilosť na právne úkony je z iného dôvodu obmedzená), súťažiaci a jeho členovia potvrdzujú, že disponujú aj súhlasom zákonného zástupcu takejto osoby v potrebnom rozsahu.
  3. Súťažiaci a jeho členovia majú plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažných skladieb, fotografií a udelením súhlasov podľa týchto Pravidiel, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak vyjde najavo, že súťažiaci a/alebo jeho členovia svojím konaním porušili práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, sú za takéto porušenie plne zodpovední. Ak v dôsledku konania alebo nekonania súťažiaceho a/alebo jeho členov, resp. v dôsledku absencie súhlasov, ktorých udelenie mali títo v zmysle pravidiel súťaže zabezpečiť, vznikne Vyhlasovateľovi alebo ďalším zúčastneným subjektom akákoľvek ujma, sú ju súťažiaci a jeho členovia povinní v plnom rozsahu nahradiť. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadné prevzatie a/alebo skopírovanie súťažných skladueb a fotografií zo stránok súťaže.
  4. Súťažiaci a jeho členovia nesmú akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického riešenia súťaže, najmä technického zabezpečenia serveru či webovej aplikácie, na ktorých súťaž prebieha, narušovať alebo ohrozovať prevádzku tohto servera či webovej aplikácie.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Registráciou do súťaže vyjadrujú všetci členovia súťažiaceho svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzujú sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
  2. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.
  3. Súťažiaci nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, ibaže tieto Podmienky alebo Vyhlasovatelia ustanovia inak.
  4. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry môžu podliehať dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s Pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie člena súťažiaceho alebo inej osoby). Toto rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.
  6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na stránkach súťaže.
  7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
  8. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, vrátane problémov na strane poštového prepravcu, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.
  9. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto Pravidiel súťaže, platí znenie týchto Pravidiel.

V Košiciach dňa 19. októbra 2021


[There are no radio stations in the database]